huis te huur in veenendaal  thumbnail

huis te huur in veenendaal

Published Mar 31, 22
3 min read

Huurhuis Veenendaal versus koophuis Veenendaal

De enquêtecommissie adviseert om de positie van de huurders te versterken, ter vergroting van de legitimiteit van het stelsel en als een tegenwicht tegen de corporatie. huis huren veenendaal west. Een sympathiek voorstel, waarmee mijn fractie het eens is. Mijn fractie vindt het ook wenselijk om niet alleen naar de zittende huurders te kijken, maar ook naar de positie van de toekomstige huurders, de woningzoekenden.

Er vallen mensen onder voor wie verhuizen een wens is maar geen noodzaak. Maar er vallen ook mensen onder voor wie een woning geen wens is maar juist wel noodzaak, de urgenten en de actieve zoekers die een aangeboden woning meteen accepteren - huis huren veenendaal west. Dat is de groep waar ik op doel.

Zij hebben minder belang bij huurverhoging, bij nieuwbouw en bij het tegengaan van scheefwonen - huis huren veenendaal west. Andersom, hebben woningzoekenden juist wel belang bij nieuwbouw en bij het tegengaan van scheefwonen. Hier tekent zich een belangentegenstelling af. Daar komt bij dat woningzoekenden niet georganiseerd zijn, zoals huurders. Ook de stelling dat woningzoekenden vertegenwoordigd zijn door de gemeenten deelt mijn fractie niet.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen? U kunt ons vrijblijvend bereiken

Address: Schoolweg 82 - 3921 CG Elst Ut
Phone: 06 – 83 94 44 58
Email: info@lexwonen.nl
Huurwoning Veenendaal

In deze belangentegenstelling meent mijn fractie aan woningzoekenden een hogere prioriteit te moeten toekennen dan aan zittende huurders, omdat zittende huurders in een relatief betere woonsituatie verkeren dan woningzoekenden. Woningzoekenden wonen in, moeten lang reizen, kunnen woonlasten niet meer betalen, of hebben een andere urgentie (huis huren veenendaal west). Om die reden is mijn fractie van mening dat zeggenschap van huurders in principe gewenst is, maar dat mag niet ten koste gaan van de woningzoekenden - Huurwoningen in Veenendaal.

Meepraten, ja; meebeslissen, nee (huis huren veenendaal west). Meer in het algemeen vragen wij ons af hoe de belangen van woningzoekenden nog beter gediend kunnen worden, bovenop het bestaande beleid. Wij hebben waardering voor het bestaande beleid, maar vragen ons af of het nog beter kan, temeer als wij horen dat gemeenten nu zelf willen gaan bouwen voor woningzoekenden.

Dan tot slot de cultuur. Laat ik beginnen te zeggen met wat we niet onder cultuur verstaan. Alles wat ik tot structuur zou willen rekenen, hoort niet bij cultuur. Structuur is dan: bevoegdheden, taken, organisatiestructuur, procedures, maatregelen, et cetera. Cultuur noem ik de geesteshouding waarmee gewerkt wordt, de grondhouding of mentaliteit - huis huren veenendaal west.

Dat vraagt om extra discipline. huis huren veenendaal west. Het is maar om misverstand te voorkomen dat ik deze punten noem; het is geen sluitende definitie. Het wetsontwerp treft heel veel maatregelen. Daarbij is het stapelen van regel op regel vermeden. Het beginsel "quis custodet custodes" is goed toegepast. Maar is de cultuur ook veranderd? Er zijn redenen om daaraan te twijfelen.

Huren Veenendaal kost vermogen

Natuurlijk is belangenbehartiging toegestaan. Er valt van Aedes een oratio pro domo te verwachten. Maar het klinkt niet als de woorden van iemand die zegt zijn lesje geleerd te hebben. Zelfs tijdens de behandeling van dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer was er in de publiciteit weer gedoe over de salarissen van bestuurders (huis huren veenendaal west).

Aan de benchmark van Aedes deed 17% van de corporaties niet mee. Het is allemaal legaal, maar het is niet de zelfbeperking die wij bij een sociale woningbouwcorporatie menen te mogen verwachten. Het is buitengewoon moeilijk om de cultuur te veranderen (huis huren veenendaal west). Dat vraagt om indirecte maatregelen in de context van de structuur.

Allereerst het vergroten van de openbaarheid. Er is al veel openbaar, maar er kan nog meer openbaar gemaakt worden, actief en passief; maximaal (huis huren veenendaal west). De WOB in de semipublieke sector. Het zou vooral preventief kunnen werken. Thorbecke zei het al: "Niets werkt zo zuiverend als het licht der openbaarheid." Ten tweede een register voor commissarissen.

Latest Posts

Windows Beveiliging Aanmelden

Published Sep 08, 22
10 min read

huis te huur stationsstraat veenendaal

Published Apr 18, 22
6 min read

particulier woning huren veenendaal

Published Apr 16, 22
7 min read